Про Комітет виборців України

Всеукраїнську громадську організацію „Комітет виборців України” (ВГО КВУ) було засновано 20 лютого 1994 року як незалежну позапартійну організацію з всеукраїнським статусом.

Місія ВГО „Комітет виборців України” полягає у створенні умов для забезпечення реалізації прав громадян та реального народовладдя шляхом:

— просвіти і активізації конкретного громадянина, інститутів громадянського суспільства;

— участі у формуванні та реалізації політики у пріоритетних для ВГО КВУ сферах;

— громадського моніторингу і контролю реалізації політики у відповідній сфері;

— Взаємодії із зацікавленими сторонами.

Ключовою ідеєю ініціаторів заснування ВГО КВУ було сприяння поглибленню демократичних перетворень у державі, у тому числі шляхом здійснення незалежного громадського моніторингу виборчих процесів та процесів референдуму, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, а також громадського лобіювання відповідних законодавчих змін. За період своєї діяльності ВГО КВУ на основі напрацьованої організацією методології (яка враховувала всі ключові стандарти спостереження за виборами) здійснив моніторинг всіх без винятку загальнонаціональних виборчих кампаній, а також більшості кампаній з місцевих виборів. Проведення такої широкомасштабної діяльності зі здійснення моніторингу виборів стало можливим завдяки розвитку регіональних відділень ВГО КВУ. Так, станом на початок 2013 року в Україні загалом було зареєстровано 125 обласних, районних та міських організацій (відділень) ВГО КВУ в усіх регіонах держави.

Починаючи з 1998 року, ВГО „Комітет виборців України” суттєво розширила напрями своєї діяльності та предметної спеціалізації.

Так, організація здійснювала моніторинг виборчих кампаній в Україні та інших країнах, стану та діяльності політичних партій в Україні; брала участь у реформуванні виборчого законодавства, проводила навчання членів виборчих комісій та спостерігачів з питань підготовки та проведення виборів.

ВГО КВУ також здійснювала громадський контроль за діяльністю органів влади різних рівнів (моніторинг діяльності виборних посадових осіб, комунікацій влади і громадськості, відкритості органів влади тощо), проводила моніторинг та експертизу виконання і дотримання взятих на себе органами публічної влади зобов’язань в частині доступу до публічної інформації, консультацій влади і громадськості, міжнародних зобов’язань тощо.

Ще одним напрямом спеціалізації ВГО КВУ стали запобігання та протидія корупції шляхом, зокрема, моніторингу друкованих ЗМІ на предмет висвітлення корупції, доступу до вищої освіти,  проведення державних закупівель за бюджетні кошти, прозорості розподілу та використання бюджетних коштів на місцевому рівні тощо.

ВГО КВУ також розробляла та брала участь в імплементації пропозицій щодо покращення змісту нормативно-правових актів, прийнятих органами влади на місцевому рівні, з метою забезпечення прозорості і підзвітності відповідних органів влади і посадових осіб, щодо удосконалення процедур консультацій та комунікації між органами влади і громадськістю, приймала участь розробці „зеленої” та „білої” книги конституційної реформи.

В епіцентрі уваги ВГО КВУ також перебув такий напрямок діяльності, як надання консультацій громадськості. Наприклад, організація підтримувала діяльність мережі виїзних та стаціонарних громадських приймалень, забезпечувала роботу ресурсних центрів з підтримки територіальних громад, забезпечувала функціонування «гарячої лінії» під час проведення всеукраїнських кампаній з виборів, референдумів, зовнішнього незалежного оцінювання вступу до вищих навчальних закладів, здійснювала просвіту виборців щодо новел виборчого законодавства, реалізації їхніх прав у сфері взаємодії з органами влади, професійних прав тощо. Загалом, за 19 років діяльності ВГО КВУ було розповсюджено понад 20 млн. примірників інформаційно-просвітницьких матеріалів.

Важливу увагу організація приділяла розвитку та активізації громад, у тому числі шляхом створення умов та надання їхнім незаможним представникам можливостей впливу на прийняття рішень та підвищення якості публічних і адміністративних послуг.

Практика проведення реформ в Україні засвідчила, що значна частина рекомендацій міжнародних організацій щодо удосконалення законодавства у сферах виборів, регулювання діяльності політичних партій, запобігання і протидії корупції, забезпечення відкритості і підзвітності органів влади і посадових осіб, а також практики застосування цього законодавства, все ще залишається актуальною. Так, потребує суттєвих змін у напрямі приведення у відповідність до міжнародних стандартів, рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії законодавство про вибори і референдуми, а також практика його застосування. Такі форми безпосередньої демократії, як слухання, місцеві референдуми, збори громадян за місцем проживання тощо або взагалі позбавлені належної правової основи для їх реалізації, або ж відповідна нормативна баз є недосконалою. За роки української незалежності не відбулось помітного прориву у напрямі запобігання та протидії корупції: не виконано більшість рекомендацій GRECO у відповідній сфері, не прийнято ряд важливих законів (наприклад, про конфлікт інтересів, про фінансовий контроль публічної служби, про адміністративні процедури тощо), в той час як прийняті законодавчі акти  належним чином не застосовуються на практиці, що призводить до постійного зниження місця України у міжнародних антикорупційних рейтингах. Більшість зареєстрованих в Україні партій мають „диванний” характер, тоді як процедури прийняття внутрішньопартійних рішень далекі від демократичних стандартів. Недоліки законодавства в частині регулювання фінансування партій зумовлюють їх залежність від приватного фінансування, непрозорість фінансування партійної діяльності і передвиборної агітації, відсутність дієвого контролю за партійним фінансуванням. Актуальними також залишаються питання проведення адміністративно-територіальної реформи та реформування місцевого самоврядування, у тому числі в частині приведення Конституції і законодавства щодо місцевого самоврядування у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування.

Саме тому впродовж наступних років ВГО КВУ зосереджуватиме свою діяльність на таких пріоритетних напрямах спеціалізації, як:

— розвиток інститутів безпосередньої демократії;

— демократизація партій і реформа політичних фінансів;

— моніторинг надання публічних послуг та діяльності органів влади і виборних посадових осіб;

— впровадження належного врядування в діяльності органів публічної влади і громадського сектору та реформа місцевого самоврядування;

— сприяння захисту прав громадян у відносинах з публічною адміністрацією.

Наша місія полягає у створенні умов для забезпечення реалізації прав громадян та реального народовладдя шляхом:

  • просвіти і активізації конкретного громадянина, інститутів громадянського суспільства;
  • участі у формуванні та реалізації політики у пріоритетних для ВГО КВУ сферах;
  • громадського моніторингу і контролю реалізації політики у відповідній сфері;
  • взаємодії із зацікавленими сторонами.

Наші цінності

1. Служіння суспільству. Як і будь-яка інша громадська організація, ВГО „Комітет виборців України” здійснює свою діяльність не стільки в інтересах своїх засновників та членів, скільки в інтересах суспільства в цілому та інтересах окремих соціальних груп. Забезпечення суспільного блага має пріоритет у порівнянні із забезпеченням інтересів як самої організації, так і її членів.

2. Незалежність. ВГО „Комітет виборців України” є незалежною організацією, вільною від впливу на його діяльність з боку органів публічної влади, посадових осіб цих органів, політичних партій, громадських об’єднань, донорів, окремих громадян, якщо інше не передбачено законом або документами, які визначають засади взаємодії ВГО КВУ з третіми особами. Організація самостійно здійснює планування своєї діяльності, організовує та забезпечує втілення в життя її бачення, місії та цілей. Фінансова незалежність організації забезпечується диверсифікацією джерел її фінансування, а також чітким визначенням взаємних прав і обов’язків ВГО КВУ з суб’єктами фінансування його діяльності.

3. Визнання демократичних цінностей  і повага до прав людини. ВГО КВУ сприяє утвердженню в Україні фундаментальних демократичних цінностей, закріплених у міжнародно-правових документах та національному законодавстві, а також реалізації прав і основоположних свобод людини, загальновизнаних норм моралі, релігійних та інших суспільних норм. Демократичні цінності також лежать в основі діяльності ВГО КВУ, що передбачає, зокрема, прозорість його діяльності для членів організації, реальну можливість впливу членів організації на вирішення внутрішньоорганізаційних питань в порядку, визначеному Статутом організації та іншими внутрішніми документами, підзвітність статутних органів ВГО КВУ перед членами організації.

4. Гендерна рівність і повага до інтересів національних та інших меншин. Чоловіки та жінки мають рівні права при набутті членства у ВГО КВУ, обранні на посади у статутних органах організації, а також при прийомі на роботу у ВГО КВУ. ВГО „Комітет виборців України” забезпечує втілення в життя принципу рівності представників обох статей при виконанні своєї місії та цілей, у тому числі при просуванні законодавчих реформ, доборі учасників публічних заходів тощо. ВГО КВУ поважає права та інтереси національних меншин, сприяє втіленню в життя принципу рівності громадян незалежно від їхньої національної, релігійної та іншої приналежності, інтеграції національних меншин в суспільство з одночасним збереженням їх культурної, мовної та релігійної ідентичності.

5. Орієнтація на втілення в життя бачення організації. Діяльність ВГО „Комітет виборців України” спрямована на втілення в життя його бачення. ВГО КВУ забезпечує усвідомлення свого бачення та місії членами і посадовими особами організації, спрямовує їх діяльність на їх реалізацію.

6. Прозорість. За загальним правилом, ВГО „Комітет виборців України” здійснює свою діяльність прозоро і гласно. Винятком з цього правила є  лише режим збору, накопичення, обробки та використання інформації, яка законом віднесена до інформації з обмеженим доступом. Прозорість , серед іншого, передбачає обов’язковість інформування донорів про обсяги і напрями використання отриманих коштів, проведені за рахунок таких коштів заходи; оприлюднення на веб-сайті ВГО КВУ та в інший спосіб, який забезпечує доступ до інформації широкого кола зацікавлених суб’єктів, документів, які регламентують діяльність організації, її статутних органів та її членів, фінансових звітів (насамперед в частині інформації про джерела і обсяги фінансування ВГО КВУ, загальні напрями використання коштів), інформації про заплановану та здійснену діяльність (стратегічні та поточні плани діяльності, заплановані та здійснені заходи, щорічні звіти про діяльність тощо). Члени організації мають право ознайомлюватись з усіма документами, що стосуються діяльності ВГО КВУ, а також проектами рішень, які виносяться на розгляд статутних органів ВГО КВУ. КВУ активно і проактивно взаємодіє із засобами масової інформації, органами влади та іншими зацікавленими суб’єктами. ВГО КВУ сприяє утвердженню принципу прозорості в діяльності інших громадських об’єднань, органів державної влади та посадових осіб цих органів.

7. Підзвітність. Одним із основних принципів діяльності ВГО КВУ є підзвітність за результати цієї діяльності перед власними членами, донорами, партнерами, органами публічної влади, а також суспільством в цілому. Така підзвітність забезпечується, зокрема, шляхом періодичного інформування членів організації про результати діяльності ВГО КВУ та його статутних органів, а також обговорення результатів такої діяльності; можливістю дострокового припинення членства в організації чи припинення повноважень посадових осіб ВГО КВУ у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми документами ВГО КВУ; подання до органів державної влади та органів місцевого самоврядування передбачених законом звітів; звітування про результати діяльності та її фінансування перед донорами; оприлюднення звітів та інформації про діяльність організації у загальнодоступних джерелах. ВГО КВУ сприяє утвердженню принципу підзвітності в роботі органів публічної влади, їх посадових осіб, громадських об’єднань.

8. Відповідальність. Оскільки однією з ключових цінностей, які відстоює ВГО КВУ, є служіння суспільству, ВГО „Комітет виборців України” несе відповідальність перед громадськістю, донорами і партнерами за свою діяльність, у тому числі за визначення пріоритетів діяльності, ефективність вибору варіантів та способів вирішення тих чи інших проблем, ефективність використання коштів на відповідні цілі. Члени, посадові особи та працівники організації сприяють зміцненню іміджу ВГО КВУ та підвищенню рівня суспільної довіри до громадських об’єднань загалом, відповідають за результати своєї діяльності, вживають заходів для підвищення ефективності своєї роботи. Однією зі складових принципу відповідальності, який сповідується ВГО КВУ, є відповідальність за збереження навколишнього природного середовища, що забезпечується за рахунок процедур документообігу та інформаційного менеджменту.

9. Доброчесність. ВГО КВУ сприяє впровадженню принципів доброчесності у публічній та приватній сферах,  забезпечує реалізацію цих принципів у процесі взаємодії з донорами та партнерами, а також у своїй внутрішній діяльності, зокрема через забезпечення виконання Кодексу етики ВГО КВУ, запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності членів та посадових осіб організації та його врегулювання, інформування відповідних статутних органів організації та посадових осіб про факти недоброчесної поведінки інших членів чи посадових осіб організації тощо. ВГО КВУ нетерпимо ставиться до вчинення корупційних дій, зловживань, пов’язаних з використанням фінансових ресурсів, а також іншої незаконної діяльності, незалежно від суб’єкта вчинення відповідних діянь, а також сприяє формуванню нетерпимості до таких протиправних діянь у суспільстві. Вся інформація, яка надається/поширюється ВГО КВУ, відповідає принципам достовірності, об’єктивності, повноти, точності та неупередженості.

10. Співпраця з усіма зацікавленими сторонами. ВГО „Комітет виборців України” є відкритим для співпраці з усіма громадянами, органами публічної влади, громадськими об’єднаннями та іншими суб’єктами, які поділяють бачення, цілі та цінності ВГО КВУ, а також спрямовують свою діяльність на забезпечення загальносуспільного блага.

11. Неприбутковий характер діяльності. ВГО КВУ є неприбутковою організацією. Це передбачає, що дохід організації не може розподілятись між її засновниками та членами і може використовуватись лише для виконання місії та досягнення статутних цілей і завдань ВГО КВУ. ВГО „Комітет виборців України” при здійсненні своєї діяльності керується необхідністю забезпечення загальносуспільного блага, а не необхідністю отримання додаткових доходів на цілі, непов’язані з реалізацією бачення та місії організації.

12. Добровільність. Одним з основних принципів організації роботи ВГО КВУ є принцип добровільності – всі громадяни, які поділяють бачення, місію та цілі організації, можуть за власним бажанням співпрацювати з ВГО КВУ. Така співпраця здійснюється переважно на безоплатній основі.

 

Протягом листопада 2013 року – січня 2014 року Комітет виборців України прийняв ряд змін до установчих документів:

Статут  ВГО КВУ

а також затвердив наступні внутрішні документи:

Положення про порядок затвердження (авторизації) договорів та фінансових документів Всеукраїнської громадської організації „Комітет виборців України”;

Порядок здійснення закупівель робіт, товарів і послуг за кошти Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України”;

Положення про порядок затвердження і виконання операційного плану, щорічного бюджету та бюджетів проектів всеукраїнської громадської організації „Комітет виборців України”;

Настанова Комітету виборців України (КВУ)з моніторингу і оцінювання;

Положення щодо запобігання корупції та шахрайству у Всеукраїнській громадській організації „Комітет виборців України”;

Кодекс етики та поведінки Всеукраїнської громадської організації „Комітет виборців України” (ВГО КВУ);

Порядок виконання рекомендацій щорічного фінансового аудиту Всеукраїнською громадською організацією “Комітет виборців України” (ВГО КВУ);

Рішення З’їзду «Про затвердження переліку питань для здійсненню контролю за діяльністю Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України” (ВГО КВУ) Правлінням та Наглядовою радою ВГО КВУ»

Правила проведення атестації працівників ВГО КВУ.

 

ПІДТРИМАТИ КВУ

 

Якщо ви розділяєте наші цінності та наше бачення шляхів для забезпечення реалізації прав громадян та реального народовладдя, ви можете підтримати Комітет виборців України, долучившись до нашої роботи як волонтер, або надати фінансову підтримку.

 

З приводу роботи волонтерів – спостерігачів на виборах або учасників програм – просимо звертатись до головного офісу КВУ, а також безпосередньо до обласних відділень. Комітет виборців України заохочує розвиток волонтерства, як активної позиції свідомих громадян. Наприклад, в день виборів Президента України 25 травня 2014 р. КВУ залучив до спостереження біля 4 тис. волонтерів, що отримали відповідну підготовку, матеріали, та були офіційно зареєстровані як спостерігачі.

 

Якщо ви бажаєте надати КВУ фінансову підтримку, просимо скористатись наступною інформацією:

Банківські реквізити:

Отримувач: КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
П/Р UA 32 300658 0000026004001100769
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ "
МФО 300658
Код 00012003

Призначення платежу – Добровільне пожертвування на статутну діяльність (без ПДВ)

Стратегічний план на 2023-2024 рр.